Fhir A’ Bhàta

Curfá: 
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an téid thu

'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde
Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta
An tig thu 'n-diugh na 'n tig thu màireach
'S mar tig thu idir gur truagh a ta mi

Curfá

Tha mo chridhe-sa briste brùite
'S tric na deòir a ruith o m' shùilean
An tig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut
Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich?

Curfá

'S tric mi faighneachd de luchd nam bàta
Am fac' iad thu na 'm bheil thu sàbhailt
Ach 's ann a tha gach aon dhiubh 'g ràitinn
Gur gòrach mise ma thug mi gràdh dhut

Curfá

Gheall mo leannan dhomh gùn dhen t-sìoda
Gheall e siud agus breacan rìomhach
Fàinn' òir anns am faicinn ìomhaigh
Ach 's eagal leam gun dèan e dìochuimhn'

Curfá

Ged a thuirt iad gun robh thu aotrom
Cha do lughdaich siud mo ghaol ort
Bidh tu m' aisling anns an oidhche
Is anns a' mhadainn bidh mi 'gad fhaighneachd

Curfá

Thug mi gaol dhut 's chan fhaod mi àicheadh
Cha ghaol bliadhna 's cha ghaol ràithe
Ach gaol a thòisich nuair bha mi 'm phàiste
'S nach searg a chaoidh gus an claoidh am bàs mi

Curfá

Tha mo chàirdean gu tric ag innseadh
Gum feum mi d' aogas a leig' air dìochuimhn'
Ach tha 'n comhairle dhomh cho dìomhain
'S bi tilleadh mara 's i toirt lìonaidh

Curfá

Bidh mi tuille tùrsach deurach
Mar eala bhàn 's i an dèidh a reubadh
Guileag bàis aic' air lochan feurach
Is càch gu lèir an dèidh a trèigeadh

Curfá

-Sìne NicFhionnlaigh

Leagan Gaeilge

Unique Word Count: 95

Curfá:
A fhir a bháta is na horó eile
A fhir a bháta is na horó eile
A fhir a bháta is na horó eile
Mo shoraid slán leat gach áit a dtéid thú

Theid mé suas ar an chnoc is airde
Féach a bhfeic mé fear a bháta
An dtig thú anocht nó an dtig thú amárach?
Muna dtig thú idir is trua atá mé

Curfá

Tá mo chroíse briste brúite
Is tric na deora a rith bho mo shúileann
An dtig thú inniu nó am bídh mé dúil leat?
Nó an druid mé an doras le osna thuirseach?

Curfá

Thug mé gaol duit is chan fhéad mé 'athrú
Cha gaol bliana is cha gaol ráithe
Ach gaol ó thoiseacht nuair bha mé 'mo pháiste
Is nach seasc a choíche me gus cloígh' an bás mé.